POLITYKA PRYWATNOŚCI

DROGI CZYTELNIKU


Pomaganie innym w rozwoju, a zwłaszcza liderom to nasza główna działalność i w tym podobno jesteśmy najlepsi. Prowadzenie tej działalności wiąże się z przetwarzaniem Waszych różnych danych – na potrzeby prowadzonych warsztatów, szkoleń, procesów coachingowych, konkursów itp. Ochrona Waszych danych jest jednym z priorytetów w naszego Instytutu, nie tylko dlatego, że tak nakazują przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami, jako założyciele, pracownicy Instytutu chcemy, aby nasze dane były chronione w stopniu równie dobrym, jak wszystkich osób, które zaufały nam i zdecydowały się na nasze usługi. Nie sprzedajemy danych osobowych i nie przekazujemy ich nieuprawnionym podmiotom. Przywiązujemy dużą wagę do świadomości na temat zagrożeń, jakie może nieść ze sobą nieprawidłowe przetwarzanie danych, a tym samym ich niewłaściwa ochrona.


Poniżej zamieszczamy informacje, o jakich mowa w art. 13 RODO na temat przetwarzania Waszych danych osobowych przez Instytut. Za każdym razem, gdy pojawi się skrót – RODO – należy przez niego rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH – kto to taki? To my – Instytut Rozwoju Złote Jabłko z siedzibą w Ślęzy przy ul. Krótkiej 6, adres e-mail wojtek@zlotejablko.pl, tel. 509 745 615. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem swoich danych skontaktuj się z nami korzystając z naszych danych teleadresowych.

CZYJE DANE przetwarzamy? Przetwarzamy dane następujących kategorii osób: naszych klientów, pracowników klientów, naszych dostawców usług i towarów, ich pracowników, naszych pracowników i osób współpracujących z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej, osób biorących udział w prowadzonych rekrutacjach, klientów usługi newsletter, dane uczestników organizowanych przez nas konkursów.


W JAKICH CELACH przetwarzamy dane osobowe?
– w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną lub w tradycyjny sposób umowy w związku z świadczonymi przez nas usługami, takimi jak na przykład coaching, organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, usługa newsletter, konkursy, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności np. obowiązków podatkowych, ZUS, statystycznych, wynikających z przepisów Kodeksu pracy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– w celu prowadzenia i organizacji konkursów, przesyłania zamówionych informacji handlowych i marketingowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym także w drodze wiadomości SMS, – w każdym przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia wewnętrznych sprawozdań i raportów, przetwarzanie danych osobowych pracowników naszych dostawców, klientów wskazanych w celach kontaktowych do obsługi zawartych umów, prowadzenia marketingu bezpośredniego wobec naszych klientów, w sposób i w zakresie, jaki nie wymaga odrębnej zgody.

JAK DŁUGO przechowujemy dane?
To, jak długo przechowujemy dane osobowe uzależnione jest od podstawy prawnej przetwarzania, a także potrzeb biznesowych Instytutu i przyjętych w tym zakresie wewnętrznych uregulowań. Dla przykładu dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie umowy – przez czas trwania umowy, na podstawie obowiązku prawnego – przez czas wskazany w treści konkretnych przepisów prawnych. Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy przez okres czasu ustalony w oparciu o bieżące potrzeby, jednak nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji konkretnego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej.

CZY DANE komuś przekazujemy?
Co do zasady dane przekazujemy wyłącznie, gdy znajduje to oparcie w przepisach prawnych oraz uzasadnione to jest realizacją postanowień zawartych umów i nie sprzeciwia się to przepisom prawnym, zwłaszcza z zakresu ochrony danych osobowych. Dla przykładu, dane osobowe będziemy przekazywać konkretnym organom i instytucjom państwowym, gdy te o to wystąpią i wykażą podstawę prawną przekazania konkretnych danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują z nami i wspierają nas w realizacji świadczonych usług, realizacji obowiązków prawnych, np. wykładowcom prowadzącym u nas wykłady, dostawcom usług księgowych, IT, pocztowych, przewozowych, doradczych – przy czym w takich wypadkach każdorazowo przekazanie danych odbywa się na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie i polecenie przetwarzania danych zgodnie z prawem.

CZY DANE trzeba podać, bo to obowiązek prawny?
Nie, w zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia przez nas stosownych działań, np. jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu, nie podając swoich danych niezbędnych do zawarcia umowy nie będziemy mogli jej po prostu z Tobą zawrzeć, nie podając adresu e-mail nie będziemy mogli pomimo Twojej zgody wysyłać Ci wiadomości newsletter.

JAKIE PRAWA przysługują osobie, których dane dotyczą?
W zależności od konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, o której mowa powyżej, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, prawo, by żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia, a także prawo do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu przez nas oraz. Obok tego, każdej osobie, gdy jej dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


CZY STOSUJEMY profilowanie i przekazujemy dane do państw trzecich?
Nie stosujemy profilowania i nie przekazujemy danych do państw trzecich. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy zamieszczamy pewne dane na portalach społecznościowych, które swoje serwery posiadają w państwach trzecich, np. w USA, przy czym zastosowanie wówczas mają zasady Privacy Shield. W każdym przypadku, gdy zamierzamy zamieścić, np. na takim portalu społecznościowym materiały zawierające dane osobowe, osoby są o tym informowane i mogą nie wyrazić na to zgody.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania swoich danych, prosimy skontaktuj się z nami.

Pozdrawiamy
Instytut Rozwoju “Złote Jabłko”