dr Piotr Karaś

Pastor zboru w Łodzi, wykładowca WSTS, dyrektor Misji Nowa Nadzieja w Polsce. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej. Dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”. Autor książki: “Działalność socjalna Kościołów ewangelikalnych w Polsce”.

Lubi czytać, biegać, grać na gitarze i śpiewać Bogu na chwałę Jego mottem życiowym jest werset z 2 Listu do Koryntian 12,9: „Moc w słabości się doskonali.” Ojciec Szymona i Jakuba. Żona Iwona.

W ramach SBU poprowadzi zajęcia: “Chrześcijanin zaangażowany społecznie”.