dr Włodzimierz Tasak

Pastor, historyk, autor i wykładowca. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego  Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek historia), Seminarium Teologicznego Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii gdzie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Wykładał Historię Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym.

Równocześnie zajmował się pracą duszpasterską w Kościele Chrześcijan Baptystów. W latach 1991-1995 jako pastor w I Zborze w Gdańsku, a następnie w latach 1995-1998 jako pastor II Zboru w Warszawie. W latach 1998-2006 i ponownie od roku 2016 członek Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej.

W latach 1999-2008 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Słowa Prawdy”. W latach 1999-2006 był członkiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Autor książek: Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997 (2015) oraz Reformacja – sukces czy porażka? (2017). W latach 2007-2009 był redaktorem prowadzącym (i jednym z autorów tekstów) serii wydawniczej „Wielkie Tajemnice Drugiej Wojny Światowej” oraz autorem tekstów w serii wydawniczej „Encyklopedia II Wojny Światowej”  i tłumaczem szeregu książek z serii „Wielkie Bitwy II Wojny Światowej” (wszystkie wydawnictwa Amercom). Od roku 2009 jest nauczycielem historii w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku. Od 2014 roku jest zaangażowany w posługę pastorską w II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Od 2018 r. rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.

W ramach SBU omówi historyczne i praktyczne założenia Listu apostoła Pawła do Rzymian.