Regulamin Kursu “Kompas Finansowy”

Użyte w treści Regulaminu zwroty, mają następujące znaczenie:

Kompas FinansowyKurs – autorski kurs stworzony przez Organizatora, którego celem jest rozbudzenie wśród Uczestników pasji do zarządzania finansami.

Organizator –  Fundacja Instytut Rozwoju “Złote Jabłko” z siedzibą w Ślęzie, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573478, posiadająca nr NIP: 8992773033 oraz nr REGON: 362448177.

Regulamin – Niniejszy Regulamin Szkoły Biblijnego Uczniostwa (SBU).

Umowa – Umowa o uczestnictwo w Kursie, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

Uczestnik – Osoba, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Kursie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu Kursu, a także prawa i obowiązki Uczestników. W Kompasie Finansowym uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w terminie do dnia 15-01-2024 r. dokonały zawarcia z Organizatorem Umowy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

§2 ORGANIZACJA SBU

 1. Kompas Finansowy jest kursem, którego celem jest poznanie biblijnej perspektywy na temat zarządzania finansami.
 2. Kurs składa się z 10 warsztatów i rozpocznie się 15 stycznia 2024 r. Wszystkie zajęcia wchodzące w skład Kursu odbywać będą się we Wrocławiu, w poniedziałki w godz. 18:30 – 20:30
 3. Organizator ustala harmonogram wszystkich zajęć, wykładów i spotkań wchodzących w skład Kompasu Finansowego. Organizator najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024 r. opublikuje na stronie internetowej szkolauczniostwa.pl szczegółowy harmonogram Kursu. Treść harmonogramu ustalać będzie czas i miejsce prowadzenia Kursów, a także zawierać będzie informację o wykładowcach realizujących Kurs.
 4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wprowadzania zmian w harmonogramie, w szczególności poprzez zmianę daty i godziny realizacji zajęć wchodzących w skład Kursu. W  takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników o wprowadzonych zmianach, na co najmniej 14 dni przed terminem planowanych zajęć.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnicy Kursu są upoważnieni do: 

 • Uczestniczenia w Kursie, zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Rezygnacji z Kursu bez podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania całości opłaty za Kurs. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu z ważnych przyczyn takich jak (choroba, ważne sprawy rodzinne etc.) Uczestnik uprawnony jest do wzięcia udziału w następnej edycji Kursu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku jednak, zmiany wysokości opłaty za Kurs, Uczestnik zobowiązany będzie do dopłacenia różnicy w cenie Kursu.
 • Uczestnicy mają obowiązek systematycznego zdobywania wiedzy i przekazania jej dalej zgodnie z planem i programem Kursu. 
 • Uczestnicy Kursu zobowiązani są do czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem Kursu, realizowania zaplanowanych ćwiczeń i zadań, a także do terminowego wnoszenia opłat za Kurs.
 • W uzasadnionych sytuacjach Uczestnik może opuścić  do 20% zajęć dostępnych na Kursie. Po przekroczeniu limitu 20% nieobecności Organizator może nie dopuścić Uczestnika do zaliczenia Kursu. 
 • W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do zaliczenia Kursu, z powodu wskazanego w ust. 5 powyżej Uczestnikowi nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot całości lub części opłaty za Kurs.

§4 ZALICZENIE KURSU

 1. Warunkiem zaliczenia Kursu jest obecność na minimum 80% zaplanowanych zajęć oraz wywiązanie się̨ ze wszystkich zadań́ wynikających z programu Kursu oraz uregulowania całości opłaty za uczestnictwo w Kursie.
 2. Do najważniejszych zadań każdego z Uczestników Kursu należeć będzie systematyczne dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie Kursu i przedstawianie niezbędnych sprawozdań w tym zakresie.
 3. Kurs zakończony zostanie zaliczeniem potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu. 

§5 OPŁATY

 1. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Koszt Kursu wynosi 1000 zł.
 2. Opłata za uczestnictwo w Kursie powinna zostać wniesiona najpóźniej do dnia 30 września 2023 r. na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Organizator przewiduje możliwość rozłożenia opłaty za uczestnictwo w Kursie na 5 miesięcznych rat w wysokości 200 zł.
  W przypadku otrzymania stypendium płatności mogą zostać rozłożone na 2 miesięczne raty w wysokości 100 zł.
  Rozłożenia płatności za uczestnictwo w Kursie na raty płatne di 15 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca.

§6 ODWOŁANIE KURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu, jeżeli do dnia 15 stycznia 2024 r. Organizator nie zawrze Umów z minimalną,  wymaganą przez Organizatora liczbą Uczestników – to jest 5 osób.
 2. W przypadku odwołania Kursu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W przypadku, odwołania Kursu o którym mowa w ust. 1 i 2 dojdzie do odstąpienia Organizatora od Umowy o uczestnictwo w Kursie, zawartej z każdym Uczestnikiem, bez konieczności składania przez Organizatora odrębnych oświadczeń woli w tym zakresie.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Organizatora, w trybie określonym w niniejszym paragrafie  spowoduje, że Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikom wszystkie wniesione przez nich opłaty z tytułu uczestnictwa w Kursie. W takim przypadku, Uczestnikom nie będą przysługiwały względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia o zapłatę odsetek lub też odszkodowania.

§7 PRAWO DO UDOSTĘPNIENIA WIZERUNKU 

 1. Przebieg Kursu może być rejestrowany w formie audio-video oraz w formie fotograficznej.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku zarejestrowanego w czasie Kursu przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie.
 3. Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora lub podmioty upoważnione przez Organizatora całego powstałego materiału audio-video oraz materiału fotograficznego zarejestrowanego w trakcie Kursu. Tym samym Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione będą uprawnieni do wykorzystywania wizerunków osób uczestniczących w Kursie  m.in. do celów publikacji materiałów prasowych, internetowych, informacyjnych, promocyjnych, a także promowania działalności Organizatora.
 4. Zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
 5. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
 • utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
 • publikowanie w jakiejkolwiek formie;
 • zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
 • publiczne wyświetlanie;
 • publiczne odtwarzanie;
 • nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
 • nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
 • nadanie satelitarne dowolną techniką;
 • reemisja dowolną techniką;
 • umieszczanie w sieci Internet;
 • umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, a w  szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
 • prawo do adaptacji;
 • wykorzystanie w multimediach;
 • publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
 • wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
 • publikowanie na kanałach socialmedia Organizatora (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.);
 • wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy Kursu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich zadań związanych organizacją Kursu.
 2. Administratorem danych osobowych Organizator. Organizator ustanowił Administratora Danych w osobie Pana Wojciecha Kowalewskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: wojtek@zlotejablko.pl 
 3. Wyłącznym celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest organizacja i promocja Kursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia Kursu.
 5. Organizator nie będzie przekazywać żadnym podmiotom danych osobowych osób uczestniczących w Kursie.
 6. Każda osoba, której dane przetwarza Organizator ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator oświadcza, że nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 8. Każdy Uczestnik w formie odrębnego oświadczenia może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
 9. Każda osoba, której dane przetwarza Organizator ma prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Klauzula informacyjna RODO

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy równoznaczne jest z akceptowaniem przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, strony zobowiązują się do podjęcia próby polubownego zażegnania sporu.
 3. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.